Contidos Teóricos

Contidos Prácticos

Elementos da Linguaxe Gráfica-Plástica
Contidos teóricos Explicación (versión html)
Explicación (arquivo Impress de OpenOffice)
Explicación (arquivo PDF)
Contidos Prácticos Propostas de Traballos A luz.
Círculo cromático.
A cor, contraste cromática.
A cor, escala acromática.
A cor, expresividade (fría/cálida).
A cor, harmonía cromática.
Estudo da luz e das sombras.
Estudo da luz e das sombras con trazos.
Colorear unha fotografía en branco e negro.
Composición con liñas e rectángulos ao estilo Piet Mondrian.
Composición con liñas ao estilo Piet Mondrian.
Obra ao estilo Andy Warhol.
O punto.
Texturas 1.
Texturas 2.
Webquests Elementos da linguaxe: punto, liña, plano e texturas.
Elementos da linguaxe: luz e cor..