Contidos Teóricos

Contidos Prácticos

Composicións
Contidos teóricos Explicación (versión html)
Explicación (arquivo Impress de OpenOffice)
Explicación (arquivo PDF)

 

Contidos Prácticos

 

Propostas de Traballos

Esquemas compositivos 1.
Esquemas compositivos 2.
Factores compositivos.
Deseñar unha etiqueta de viño.

Deseñar unha camiseta de chica.

Deseñar unha camiseta de chico.

Deiseñar a decoración dunha furgoneta.
Deseñar a decoración dun coche.
Composición 1.
Elementos estructurais (peso visual).
Elementos estructurais (bodegón).
Elementos estructurais (ritmo).
Facer unha composición cunha fotografía fragmentada.
Planos cinematográficos.
Simetría axial.
Simetría radial.
Webquests a_composicion: Elementos estructurais.
a_composicion: Esquemas compositivos.