Contidos Teóricos

Contidos Prácticos

Lectura de imaxes
Contidos teóricos Explicación (versión html)
Explicación (arquivo Impress de OpenOffice)
Explicación (arquivo PDF)
Contidos Prácticos Propostas de TraballosLenguaxe visual. Lenguaje visual
Finalidade das imaxes. Finalidade das imagenes
Deseñar un novo sinal de perigo. Deseñar sinal de peligro
Deseñar un novo sinal de prohibido. Deseñar sinal de prohíbido
Leis de organización da forma. Leyes de organización de la forma
Webquests Lectura de imaxes: Percepción visual, leis da percepción.
Cómo se le unha imaxe.
Cómo se le unha obra de arte.