Punto, liña, plano e texturas

Introdución

A linguaxe plástica utiliza diferentes elementos de expresión para representar as formas, transmitir ideas e sensacións tanto no plano coma no espazo. Estes elementos que utilizamos podemos consideralos como o "ALFABETO DA LINGUAXE GRÁFICA-PLÁSTICO".

Dos diferentes elementos da linguaxe en está webquest imos a centrarnos no punto, a liña, o plano e as texturas.

Esquemas conceptuais:

Tarefa

O traballo consistirá en realizar as seguintes actividades:

Actividade 1:

Analizar as diferentes imaxes que che propoñemos na táboa de recursos indicando en cada unha das columnas (que están ao lado de cada imaxe) a información correspondente a cada elemento punto, liña, plano e textura.

Actividade 2:

  1. Localizar 6 imaxes diferentes como, obras de arte, carteis publicitarios, fotografías, etc...
  2. Clasifícaas segundo predomine un elemento ou outro na imaxe.
  3. Xustificar a devandita clasificación.

Tempo de execución: 6 sesións.

Proceso

  1. Le con atención a información que contén o apartado correspondente á introdución.
  2. Consultar con atención os diferentes enlaces que recomendamos en recursos.
  3. Analiza as imaxes propostas na táboa e completa os diferentes apartados.
  4. Localiza as 6 imaxes para clasificar.
  5. Cada alumno/a realizase unha táboa con catro columnas. Na primeira colocásese as imaxes don de predomine o punto; na segunda nas que predomine a liña; na terceira nas que predomine o plano; na cuarta nas que predomine as texturas, debaixo de cada imaxe realizásese unha pequena xustificación.

Recursos

Para realizar a vosa investigación e poder desenvolver o traballo, teredes que acceder ás seguintes páxinas e consultar a información da introdución

http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/

http://www.slideshare.net/enplastica/los-elementos-basicos-del-lenguaje-plstico

http://www.youtube.com/watch?v=XCp1GnK9wrk&feature=related

http://www.slideshare.net/gsotov/elementos-visuales-de-la-imagen-textura

http://www.slideshare.net/plasticabyla/elementos-visuales-de-la-expersin-plstica-punto-lnea-textura

http://www.slideshare.net/enplastica/elementos-basicos-de-las-imagenes-la-textura-3-eso

http://educacionplasticayvisual.wikispaces.com/Elementos+configurativos+de+los+lenguajes+visuales

http://www.slideshare.net/konbob/ud-2-elementos-de-expresin-plstica

http://www.slideshare.net/miss.patricia.n/artistas-siglo-XX-1577860


Actividade 1: (taboa)

Imaxe Análise

Azulejos en la estación de metro Oriente, Lisboa, Portugal
Elementos que predominan na imaxe: punto / liña /plano/ textura
Características do punto Características da liña Tipo de planos Clasificación das texturas: natural/ artificial
       
Capacidade expresiva do punto Capacidade expresiva da liña Funcións Clasificación das texturas: visual/ táctil
       

Lago Deadvlei en el desierto de Namibia, Namibia.
Elementos que predominan na imaxe: punto / liña / plano / textura
Características do punto Características da liña Tipo de planos Clasificación das texturas: natural/ artificial
       
Capacidad expresiva do punto Capacidad expresiva da liña Funciones Clasificación das texturas: visual/ táctil
       

Mural en la Fábrica Casaramona, edificio del CaixaForum, Barcelona.
Elementos que predominan na imaxe: punto / liña / plano / textura
Características do punto Características da liña Tipo de planos Clasificación das texturas: natural/ artificial
       
Capacidad expresiva do punto Capacidad expresiva da liña Funciones Clasificación das texturas: visual/ táctil
       

Kermesse, de Pieter Brueghel el Viejo
Elementos que predominan en la imagen: punto / línea /plano/ textura
Características do punto Características da liña Tipo de planos Clasificación das texturas: natural/ artificial
       
Capacidad expresiva do punto Capacidad expresiva da liña Funciones Clasificación das texturas: visual/ táctil
       

Actividade 2: (posible táboa)

Punto Liña Plano Textura
       
Puntuación Incompleto
1
Medio
1,5
Ben/Excelente
2/2,5
Traballo e presentación final:: O alumno non traballou o suficiente.
O resultado xeral non é bo.
A actuación do alumno foi a adecuada aínda que sería mellorable. O alumno traballou de forma axeitada..
A presentación final é clara e ordenada.
Traballo de Investigación. A investigación é insuficiente e faltan datos. A investigación é correcta. A investigación é profunda e está baseada nos enlaces recomendados.
Uso das TIC. Dificultades na utilización correcta dos recursos informáticos propostos. Algúns problemas na utilización correcta dos recursos informáticos propostos. Utilización moi correcta dos recursos informáticos propostos e mesmo doutros programas.
Actividade 1: Análise das imaxes. O resultado é desordenado e incompleto e a análise non reflicte ningún dos aspectos requiridos. A análise está algo incompleta pero reflicte a maioría dos aspectos requiridos A análise é completa e está estruturada de xeito clara e ordenada.
Actividade 2: Localización das imaxes. O traballo é pouco creativo ou incorrecto, non se corresponde co esquema indicado. O traballo é correcto pero mellorable. O traballo é creativo, atractivo e responde perfectamente ao que se requiría no exercicio.

Conclusións

Unha vez finalizado o traballo os alumnos terán reflexionado sobre a importancia da análise e coñecemento dos elementos da linguaxe gráfico-plástico para unha mellor comprensión das calidades especificas de cada un deles e das súas diferentes aplicacións. Así como nas utilización que se realiza destes nas imaxes.

Tamén se realizase unha reflexión en grupo sobre a utilización do traballo realizado, sobre as súas vantaxes e inconvenientes e sobre o que aprendeu.