Luz e cor

Introdución

El lenguaje plástico utiliza diferentes elementos de expresión para representar las formas, transmitir ideas y sensaciones tanto en el plano como en el espacio.

A linguaxe plástica utiliza diferentes elementos de expresión para representar as formas, transmitir ideas e sensacións tanto no plano coma no espazo. Estes elementos que utilizamos na representación gráfica sobre unha superficie bidimensional, podemos consideralos como o "ALFABETO DA LINGUAXE GRÁFICA-PLÁSTICO..

Dos diferentes elementos en está webquest imos centrarnos na luz e a cor.

Mapas conceptuais:


Tarefa

O traballo consistirá en realizar as seguintes actividades:

Actividade 1 (sobre a luz):

 1. Localizar unha imaxe que teña as características que se indica en cada un dos apartados da táboa de recursos.
 2. Xustificar porque esa imaxe cumpre esas características.

Actividade 2 (sobre a cor):

 1. Fixate nas imaxe da táboa e contesta as diferentes preguntas que se che formulan para cada imaxe.

Tempo de execución: 4 sesións.

Proceso

 1. Le con atención a información que contén o apartado correspondente á introdución.
 2. Consultar con atención os diferentes enlaces que recomendamos en recursos.
 3. Localiza as imaxes para a súa clasificación e xustifica a devandita clasificación.
 4. Contesta as preguntas que se formulan na segunda táboa.

Recursos

Para realizar a vosa investigación e poder desenvolver o traballo, tedes que completar as táboas que se indican a continuación. Para poder realizalo teredes que acceder ás seguintes páxinas e consultar a información da introdución.

http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/

Luz

http://www.slideshare.net/EPVutiel/epv1-elementos-del-lenguaje-visual-ii-la-luz

http://www.positivando.es/direccion-de-la-luz.html

Cor

http://www.educacionplastica.net/MenuColor.htm

http://blog.educastur.es/luciaag/category/plastica/color/

http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/index.php?id=75

http://www.mariaclaudiacortes.com/

http://www.proyectacolor.cl/teoria-de-los-colores/propiedades-de-los-colores/

http://www.youtube.com/watch?v=z6W27tzgp_c

http://www.slideshare.net/miss.patricia.n/artistas-siglo-XX-1577860


Actividade 1: Localiza as imaxes (6) que cumpran os requisitos que se piden.

Imagen Natureza da luz natural Dirección de la luz
1 Natural Contraluz
2 Artificial Lateral
3 Artificial Contraluz
4 Artificial Cenital
5 Natural Frontal
6 Natural Lateral

Actividade 2: Fixándote nas imaxes da esquerda da táboa contesta as preguntas da dereita.

Observando as figuras contesta as seguintes preguntas:
 1. Cales teñen cores pigmento primarias?
 2. Cales teñen cores pigmento secundarias?
 3. Que cores temos que mesturar para obter cada unha das cores secundarias?
 4. Cales teñen cores pigmento terciarias?
 5. Pon un exemplo de dúas flores que sexan complementarias
Observando as figuras contesta as seguintes preguntas:
 1. Indica cal das seguintes follas presentan maior grao de saturación.
 2. Clasifica as follas en función da súa expresividade:
  1. Cores cálidas:
  2. Cores frías:
 3. Si tivésemos que realizar unha composición coas follas cales seleccionarías para que a composición fose:
  1. Monocromática.
  2. Policromática.
  3. Harmonía cromática.
Puntuación Incompleto
1
Medio
1,5
Ben/Excelente
2/2,5
Traballo e presentación final: O alumno non traballou o suficiente.
O resultado xeral non é bo.
A actuación do alumno foi a adecuada aínda que sería mellorable. O alumno traballou de forma axeitada.
A presentación final é clara e ordenada.
Traballo de Investigación A investigación é insuficiente e faltan datos. A investigación é correcta. A investigación é profunda e está baseada nos enlaces recomendados.
Uso das TIC. Dificultades na utilización correcta dos recursos informáticos propostos. Algúns problemas na utilización correcta dos recursos informáticos propostos. Utilización moi correcta dos recursos informáticos propostos e mesmo doutros programas.
Actividade 1:
Primeira fase:
localización das imaxes (Luz).
O traballo é pouco creativo ou incorrecto, non se corresponde co esquema indicado. O traballo é correcto pero mellorable. O traballo é creativo, atractivo e responde perfectamente ao que se requiría no exercicio.
Actividad 1:
Segunda fase:
Análisis de las imágenes(Luz).
O resultado é desordenado e incompleto. A análise está algo incompleta pero reflicte a maioría dos aspectos requiridos. A análise está algo incompleta pero reflicte a maioría dos aspectos requiridos. A análise é completa e está estruturada de xeito clara e ordenada.
Actividad 2: Análisis de las imágenes (Color). O resultado é desordenado e incompleto. A análise está algo incompleta pero reflicte a maioría dos aspectos requiridos. A análise está algo incompleta pero reflicte a maioría dos aspectos requiridos. A análise é completa e está estruturada de xeito clara e ordenada.

Conclusións

Unha vez finalizado o traballo os alumnos terán reflexionado sobre a importancia da análise e coñecemento da luz e a cor. Así como a utilización que se realiza destes nas imaxes. Terán aprendido a observar o seu ámbito e analizar as diferentes imaxes que consumimos todos os días.

Tamén se realizase unha reflexión en grupo sobre a utilización do traballo realizado, sobre as súas vantaxes e inconvenientes e sobre o que aprendeu.