Lectura de imxes:
Percepción visual, leis da percepción

Introdución

Percepción visual

É un proceso durante o cal unha persoa recibe un conxunto de estímulos visuais.

A percepción dunha imaxe está en estreita relación co xeito en que cada individuo capta a realidade, a historia persoal, os intereses, a educación e o seu contexto cultural.

Aspectos da percepción:

Definición: Pódese definir a percepción como a idea do mundo exterior concibida a partir do conxunto de estímulos ou sensacións que recibimos dos nosos sentidos.

O proceso de percepción das imaxes

Desenvólvese en dúas fases:

Fase óptica e física Fase interpretativa
Estímulos visuais
Ollos
Nervios ópticos
Sistema nervioso central
Cerebro
Educación recibida
Cultura
Referentes afectivos
Idade
Intelixencia e memoria
Estado emocional

As leis da percepción visual:

As formas que constitúen unha figura xorden da aplicación dunha serie de regras de organización, cun mero valor sintáctico, é dicir de posición e de oposición. Estas son as leis da forma ou da Gestal.

Lei da proximidade Lei do movemento común
Lei da forma pechada Lei da experiencia
Lei da igualdade ou semellanza Lei da continuidade

Tarefas

O traballo consistirá en realizar a seguinte actividade:

  1. Localizar 10 imaxes diferentes como paisaxes, bodegóns, escenas, carteis publicitarios, fotografías, etc...
  2. Clasificalas en función das diferentes leis de percepción visual.
  3. Xustificar dita clasificación

Tempo de execución: Tres sesións.

Proceso

  1. Consultar con atención os diferentes enlaces que recomendamos en recursos.
  2. Cada alumno realizará a seguinte actividade:

    Unha táboa con tres columnas: na primeira colocárase a imaxe; na segunda estableceranse as diferentes leis de percepción visual que podemos encontrar na imaxe e na terceira unha pequena xustificación.

Recursos

Para realizar a vosa investigación e poder desenvolver o traballo, teredes que acceder ás seguintes páxinas e consultar a información que hai na introdución.

http://personal.us.es/jcordero/PERCEPCION/Cap01.htm

http://www.aloj.us.es/galba/digital/cuatrimestre_ii/imagen-pagina/1codigos1.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_visual#Percepci.C3.B3n_visual_y_Gestalt

http://www.uc.cl/sw_educ/neurociencias/html/187.html

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_de_la_Gestalt

http://www.educacionplastica.net/PerFor0.htm

Puntuación Incompleto
1
Medio
1,5
Ben/Excelente
2/2,5
Traballo e presentación final: O alumno non traballou o suficiente.
O resultado xeral non é bo.
A actuación do alumno foi a adecuada aínda que sería mellorable. O alumno traballou de forma axeitada.
A presentación final é clara e ordenada.
Traballo de Investigación A investigación é insuficiente e faltan datos A investigación é correcta. A investigación é profunda e está baseada nos enlaces recomendados.
Actividade_1:
Localización das imaxes.
O resultado é desordenado e incompleto. A análise está algo incompleta pero reflicte a maioría dos aspectos requiridos. A análise é completa e está estruturada de xeito clara e ordenada.
Actividade_2:
Análise das imaxes
O traballo é pouco creativo ou incorrecto, non transmite a idea que pretende transmitir. O traballo é correcto pero mellorable. O traballo é creativo, atractivo e responde perfectamente ao que se requiría no exercicio.

Conclusións

Unha vez finalizado o traballo:

Os alumnos terán reflexionado de forma individual:

En grupo reflexionarase:

Sobre está forma de traballar, as súas vantaxes e inconvenientes e sobre o que aprendeu.